Құжаттар / Документы

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдері мен
мекемелерінің азаматтық қызметшілері (біліктілігі бар жұмысшыларды қоспағанда) лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 746 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 746 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих) воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Бұйрықтың жобасы «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қазыналық кәсіпорындарының басшыларына сыйлықақы беру, лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу және материалдық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2018 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 616 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Проект приказа Об утверждении Правил премирования, установления стимулирующих надбавок к должностному окладу и оказания материальной помощи руководителям казенных предприятий Министерства обороны Республики Казахстан

Ғимараттарды, асханалардың, монша-кір жуу комбинаттарының үй-жайларын және олардағы әскери мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беру қағидаларын бекіту туралы

Проект приказа об утверждении Правил безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых, банно-прачечных комбинатов и находящегося в них военного имущества в имущественный наем (аренду)

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің аудандық пайдалану бөлімдерін техникамен және техникалық құралдармен жабдықтау нормаларын және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жол-пайдалану учаскелерін техникалық құралдармен, машиналармен, қондырғылармен және мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы
15 наурыздағы № 115 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

О внесении изменений и дополнений
в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 15 марта 2016 года № 115 «Об утверждении норм снабжения техникой и техническими средствами районных эксплуатационных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан и норм снабжения техническими средствами, машинами, установками и имуществом дорожно-эксплуатационных участков Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін жабдықпен және мүкәммалдық мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы

Проект Приказа об утверждении норм снабжения оборудованием и инвентарным имуществом

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қаржы жүмыскерлерінің еңбек нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 3 маусымдағы № 273 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қорғаныс министрі бұйрығының жобасы

Проект приказа Министра обороны Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 3 июня 2016 года № 273 «Об утверждении норм труда финансовых работников Вооруженных Сил Республики Казахстан»

"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілеріне ақшалай ризықты, жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 2 маусымдағы № 255 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрық жобасы"

Проект приказа Министра обороны
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра обороны
Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 255 «Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Әскери ұшқыштар парашюттік даярлықтан өтуде

Проект Приказа
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері әскери бөлімдерін, мекемелерін және әскери оқу орындарын пәтерге орналаст

Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей, учреждений и военных учебных заведений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Определен порядок орнитологического обеспечения полетов госавиации

Мемлекеттік авиацияның ұшуларын орнитологиялық қамтамасыз ету реті анықталды

Дополнена инструкция по организации эксплуатации военного имущества

Әскери мүлікті пайдалануды ұйымдастыру бойынша нұсқаулық толықтырылды

 

Вооружение и военную технику будут принимать по обновленным правилам

Қару-жарақ пен әскери техниканы жаңартылған ережелер бойынша қабылдайтын болады

Қазақстан мемлекеттік авиациясының ұшуын медициналық қамтамасыз етуге өзгертулер енгізіледі

В медицинское обеспечение полетов госавиации Казахстана вносятся изменения

Изменения и дополнения вносятся в нормативные правовые акты, касающиеся деятельности военной полиции

Әскери қызметшілерді қызметтік тұрғын үйге мұқтаждар есебіне қою үшін құжаттар тізімі қысқартылды

 

Әскери полиция қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі

 

Беттер: 1 2 Келесі